La preinscripció a la Llar d’Infants Els Patufets serà entre el 10 i el 21 de maig ambdós inclosos.

S’admetrà la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a ajuntament@botarell.cat adjuntant-hi el model de sol·licitud que us podeu descarregar aquí, degudament emplenat i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent escanejada o fotografiada (en cas de dubte sobre la seva veracitat,  l’ajuntament podrà requerir la documentació original o complementaria que cregui oportuna):

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • La Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o nena, si en disposa.

En el cas que la preinscripció no es pugui presentar telemàticament caldrà fer-ho presencialment a les oficines municipals en horari de dilluns a divendres, de 12 a 15 hores.

La publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions es faran públiques al blog de la llar d’infants http://patufetsbotarell.blogspot.com/ i a la web de l’Ajuntament www.botarell.cat

Matrícula:

Dates: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.

Es podrà confirmar telemàticament mitjançant l’enviament de la documentació necessària al correu ajuntament@botarell.cat  o presencialment a les oficines municipals.