Ordenances:

1. Impost sobre béns immobles

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4. Impost sobre contribucions especials

5. Taxa per llicències urbanístiques

6. Taxa per llicències d’obertura d’establiments

7. Taxa de cementiri municipal

8. Taxa de clavegueram

9. Taxa per recollida d’escombraries

10. Taxa pel servei de conservació de camins municipals

11. Preus públics

12. Preu públic per l’obertura de sondatges o rases

13. Preu públic per parades i espectacles

14. Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada

15. Preu públic per la prestació del servei de veu

16. Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat

17. Impost sobre activitats econòmiques

18. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans

19. Taxa de serveis de la piscina municipal

20. Taxa per expedició de documents administratius

21. Taxa de l’escola d’educació infantil

22. Taxa per ús de sòl, subsòl i vol de les vies públiques per empreses subministradores de serveis públics

23. Taxa per a la utilització privativa temporal de sales municipals

24. Taxa per la participació en processos selectius per a la cobertura de places de la plantilla de personal amb caràcter definitiu

Text regulador dels preus públics per determinades prestacions relacionades amb el servei de l’escola d’educació infantil de primer cicle, servei municipal de la llar d’infants de Botarell

Ordenança del registre electrònic de Botarell

Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos en situació de sequera

 

Reglaments:

Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.

Reglament d’ús de les sales polivalents del castell.

Reglament de la seu electrònica de Botarell.

Reglament d’ús dels espais del casal cultural.

Reglament del servei de biblioteca de Botarell.

Reglament de la comissió de festes.

Reglament del servei de cementiri municipal.