Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Botarell va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 12 de juliol de 2007.

Publicat en el DOGC núm. 5165 de 3 de juliol de 2008.

Normativa

Plànols d’ordenació:

Catàleg de Masies

 

Mapa de capacitat acústica

El Mapa de capacitat acústica de Botarell va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Botarell en sessió de 28 de març de 2018.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118 de 19 de juny de 2018.

Memòria

Plànols: