Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Botarell va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 12 de juliol de 2007.

Publicat en el DOGC núm. 5165 de 3 de juliol de 2008.

Normativa

Plànols d’ordenació:

Catàleg de Masies

 

Mapa de capacitat acústica

El Mapa de capacitat acústica de Botarell va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Botarell en sessió de 28 de març de 2018.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118 de 19 de juny de 2018.

Memòria

Plànols:

 

Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Botarell

El Ple de l’Ajuntament de Botarell va aprovar definitivament, en sessió celebrada el 30 de juny de 2021, el Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Botarell.

Podeu consultar-lo al següent enllaç:

Documentació i plànols

 

Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Botarell

El Ple de l’Ajuntament de Botarell va aprovar definitivament, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2023, el Pla de prevenció dels incendis forestals al municipi de Botarell.

Podeu consultar-lo al següent enllaç:

Documents i pla