IMG_7438 IMG_7446

Dades del Centre:

Equip directiu:

 • Directora: Rosa M. Jiménez Gil
 • Cap d’estudis: Maite Gispert Guinjoan
 • Secretària: Noemí Casafont Jiménez

Consell escolar:

 • Presidenta: Rosa M. Jiménez Gil
 • Cap d’estudis: Maite Gispert Guinjoan
 • Secretària: Noemí Casafont Jiménez
 • Representat de l’Ajuntament: Montserrat de Anciola Moragas
 • Professorat: Cristina Fernández, Maribel Aragonès, Iolanda Torrents
 • Representants dels pares i mares: Eugènia Serrano, Cèlia Bermúdez, Laura Arjona Ros
 • Representants de l’AMPA: Mercedes Mesa Garrido
 • Representant del PAS: Àngels Plazas Garcia

DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

L’Escola Mare de Déu de la Candela és el centre públic d’Educació Infantil i Primària de Botarell. És una escola catalana, oberta a tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, respectuoses i lliures.

Està ubicat dins el nucli urbà, a la carretera de Montbrió del Camp.

Botarell és un poble amb bona comunicació per carretera, està situat a pocs quilòmetres de Montbrió i de Reus.

El centre s’ha hagut d’anar adaptant a aquest creixement degut a l’augment de matrícula.

Equipaments de què disposa el centre

La nostra escola disposa d’un seguit d’edificis entrellaçats uns amb els altres. Hi ha una part més antiga on hi ha dues classes i un despatx.

En una ampliació es va fer una aula nova que s’utilitza com a menjador, els lavabos nous, una aula d’informàtica (també sala de mestres), una altra aula (actualment aula d’anglès) i el despatx de l’Equip Directiu.

Just al costat de l’entrada, però en el mateix edifici, hi trobem una altra aula annexa amb lavabos a dins.

Mentre esperem una escola nova, disposem de sis aules auxiliars prefabricades per tal de donar sortida a les necessitats actuals.

L’escola disposa de serveis municipals dels quals es poden beneficiar els nostres alumnes.

Es disposa d’una llar d’infants en front de l’edifici de l’escola, dins del mateix pati, la qual està molt connectada amb el centre.

Quasi la totalitat dels alumnes de la llar continuen l’escolaritat a la nostra escola.

El centre ofereix també un servei de menjador i el de permanències amb horari de matí i tarda.

Alumnat

La ràtio és baixa a les classes tot i que ha augmentat en els darrers anys. El fet que hi hagi pocs nens a les classes facilita una atenció més individualitzada.

Al centre hi ha alguns alumnes amb necessitats educatives especials, que es procura atendre de la millor manera possible pels tutors i per la mestra d’Educació Especial.

De tant en tant, arriben nens estrangers que precisen d’un suport especial de llenguatge per facilitar la seva adaptació al centre. Per això, comptem també amb el suport de l’EAP.

TRETS D’IDENTITAT

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien de la resta de centres són:

· El nostre principi bàsic és la formació integral de persones amb valors humans.

Pretenem desenvolupar l’esperit crític, el sentit de llibertat lligat al de la responsabilitat, la solidaritat i el gust pel treball ben fet, la capacitat de discussió i expressió i el respecte als altres i a ells mateixos.

· Som una escola oberta a tothom.

Considerem els/les alumnes protagonistes de la seva educació; per atendre la diversitat dels alumnes tant pel que fa als aprenentatges com als aspectes personals i de relació; per atenció i seguiment de tutoria i pel tractament igualitari de totes les àrees. Eduquem humana, científica i artísticament

· Som una escola  oberta a la tecnologia de la informació i la comunicació.

Impulsem l’ús educatiu de la informàtica i de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

· Som una escola catalana.

Integrem la cultura catalana i la cultura popular dins del currículum escolar.

· Som una escola arrelada i oberta a l’entorn.

 Afavorim l’arrelament al medi més proper i potenciem la relació amb el món físic, social i cultural.

· Som una escola solidària i respectuosa   amb el medi ambient.

· Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.

· L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió de les parts afectades, i buscant la solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.

· La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne, evitant d’aquesta manera tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no-discriminació.

· L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret.