La Comunitat de Regants de la Mina de les Farigoles és l’associació menys coneguda i sens dubte la més antiga del nostre poble, ja que data de finals del segle XIX. Concretament va ésser el dia 6 de desembre de 1897 que tenim constància escrita que l’aigua va arribar per primera vegada a la boca de la mina (al costat del camp de futbol).

Per aquells que desconeixen el que és una mina, aquesta és per definició una captació artificial d’aigua subterrània que aprofita la gravetat per transportar-la des de la capa freàtica fins a la superfície sense cap mena de maquinària.

La nostra mina neix a la Riera de Riudecols, a 400 metres damunt del pont de la via del tren i arriba fins al poliesportiu. D’aquesta mina formen part una galeria d’uns 2.180 metres aproximadament i un total de 60 pous, el primer dels quals té una profunditat d’uns 40 metres.

Per la distribució de l’aigua per les finques es van construir originàriament un entramat de regs d’obra i arquetes que tenen una llargada d’uns 5 kilòmetres.

Fins a la construcció d’aquesta mina, la gran majoria de conreus del poble eren de secà. Per aquest motiu, la qualitat de vida de la població va prosperar, ja que van poder regar els seus cultius i convertir-los en horta.

Els tres germans Figueras van ser els promotors de l’obra. En concret, en Francisco Figueras i Rovira (1849-1925), també anomenat “el faraó”, qui s’encarregava de la direcció. Es creu que el mot va sorgir arran el seu caràcter emprenedor i al fet de baixar als pous assegut en una cadira. Convé destacar que en aquells temps, tenien quasi la meitat de títols de propietat.

Actualment, formen part de la comunitat 59 socis que es reparteixen el reg setmanalment entre els quals hi ha l’Ajuntament.

Hem de ser conscients que la majoria d’aigua que arriba a les nostres llars prové de la Mina de les Farigoles. És per aquest motiu que entre tots els residents hem de fer possible l’existència i continuïtat d’aquesta mina, ja que forma part de les nostres arrels històriques.