Convocada la sessió ordinària que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament avui dimecres dia 29 de juny de 2022 a les 20.30h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

Aprovació d’actes de sessions anteriors

1. Ple de l’Ajuntament de Botarell 01/2022, de 30 de març de 2022. Àrea d’intervenció

2. Donar compte al Ple de l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2021.

Àrea de secretaria

3. Aprovació de la proposta de les dues festes locals de Botarell per a l’any 2023.

4. Autorització de l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Botarell al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Àrea de serveis al territori

5. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Botarell per la delimitació del nou PAU-5 “Les Costes”.

Àrea de serveis a la persona

6. Aprovació del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Botarell per a la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural CEIP Mare de Déu de la Candela de Botarell, i posada a disposició de l’immoble on està situada la Llar d’infants.

7. Aprovació inicial de les bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts individuals i complementaris de menjador a alumnes matriculats al C.E.I.P. Mare de Déu de la Candela de Botarell durant el curs escolar 2022-2023.

8. Aprovació inicial de les Bases reguladores del procediment per a la concessió d’un ajut a l’excel·lència acadèmica en l’estudi al millor alumne que obtingui el títol d’ educació secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2021-2022.

Àrea política

9. Moció que presenten conjuntament els grups polítics municipals ERC-AM i PSC-CP, en defensa dels jutjats de pau. 10. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària (núm. 80 al núm. 170 de 2022 o nombre de decrets dictats en el moment de celebrar la sessió).

11. Informes de l’Alcaldia

Precs i preguntes

12. Precs i preguntes