Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2019, es van aprovar les bases i la convocatòria del procediment per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir, amb caràcter temporal, les necessitats de personal que per vacances, permisos, excedències i baixes es produeixin als llocs de
treball d’educador/a de la llar d’infants de l’Ajuntament de Botarell, així com qualsevol contractació temporal de personal d’aquesta categoria que es requereixi, durant un període d’un any.

 

En data 20 de setembre de 2019 ha estat aprovada definitivament la llista d’admesos i exclosos en el
procediment per a la constitució de la borsa de treball i es convoca als aspirants admesos a les proves de selecció.

 

Podeu consultar la resolució completa aquí