En data 4 de desembre de 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir una subvenció a aquest Ajuntament  per a l’adequació de les instal·lacions de tractament de l’aigua potable de Botarell, d’un import de 21.856,49€. Aquesta subvenció inclou les despeses de redacció del projecte i les assistències tècniques associades a l’execució de l’obra.

Per la seva part, la Diputació de Tarragona, en data 29 de juny de 2019, va concedir una subvenció nominativa a l’Ajuntament per a l’adequació d’aquestes mateixes instal·lacions, per un import de 20.000,00€.