ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL MENOR PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BOTARELL I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de maig de 2017 es va aprovar l’expedient i els plecs del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació del bar de les instal·lacions esportives municipals de Botarell i prestacions complementàries durant el període 1 de juny de 2017 fins al 9 d’abril de 2018, que es tramitarà com a contracte menor amb una fase prèvia de licitació. El text íntegre dels plecs que regeixen el contracte es publiquen junt amb aquest anunci al tauler electrònic, pàgina web municipal i perfil del contractant.

Extracte de les dades bàsiques del Plec:

 Termini i lloc de presentació de instàncies i documentació: Fins el 29 de maig de 2017 a les 15.00 hores, presencialment, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Botarell.

 Objecte del contracte: gestió i explotació del bar de les instal·lacions esportives municipals a risc i ventura del contractista, així com la realització de les prestacions complementàries d’obertura, tancament i control de la pista de pàdel, pavelló cobert, pista exterior i vestidors, durant l’horari de tarda d’aquestes instal·lacions, incloent la recaptació de les taxes i/o preus públics fixats en cada moment per a entregar-los a l’Ajuntament, en cas que hagin de ser cobrats en el moment de l’accés a les instal·lacions.

 Durada del contracte: La durada de la concessió del bar de les instal·lacions esportives municipals situades a l’avinguda dels Països Catalans és de l’1 de juny de 2017, o l’endemà de la formalització del contracte si aquesta data fos posterior, fins al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Règim econòmic: El cànon de sortida mínim per la temporada és de 123,97 amb 26,03 € en concepte del 21 % d’IVA, podent-se millorar a l’alça. L’adjudicatari tindrà dret a percebre per la prestació del servei de bar, els preus dels productes directament dels usuaris.

Règim de garanties: El licitador que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia equivalent al 100 % del cànon ofert a l’Ajuntament o 510 €, si el cànon ofert supera aquesta quantitat.

 Documentació a presentar:      

  • Sol·licitud de participació (d’acord amb el model de l’annex 1 dels Plecs).
  • Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar (clàusula 6 del Plecs).
  • En cas de presentar-se sol·licitud en nom d’altre, acreditació de la representació.
  • En sobre tancat, proposta d’explotació (annex 2) i proposta econòmica (annex 3)

Criteris d’adjudicació: criteri únic, el preu o cànon ofert a l’Ajuntament. En cas d’empat entre dos o més licitadors, l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig públic.

Drets, obligacions i altres condicions: les previstes als Plecs.

 

Podeu consultar els Plecs de clàusules del contracte administratiu especial per ala gestió i explotació del bar de les instal·lacions esportives municipals de Botarell aquí.