A l’Ajuntament de Botarell, el dia 15 de setembre de 2016, es va reunir el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal les places d’educador/a de la llar d’infants municipal.

Una vegada finalitzades totes les valoracions dels mèrits, així com de les entrevistes efectuades, sumades les puntuacions i resolts els empats corresponents per part del Tribunal, el resultat, exposat per ordre de puntuacions decreixent, és el següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, es fa constar que durant les valoracions el Tribunal es va adonar que dues de les aspirants (amb DNI les últimes xifres del qual són …..434A i …..474W, respectivament) no acrediten comptar amb la titulació requerida per les bases de la convocatòria, sinó la Llicenciatura en Pedagogia. Efectuada consulta als organismes adients del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, confirmen que aquesta titulació no és suficient per a desenvolupar el lloc de treball d’educadora infantil objecte d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu, si bé s’ha procedit a efectuar la valoració corresponent dels mèrits, s’ha informat per part d’aquest Tribunal a l’òrgan competent que, en el cas d’haver de procedir a la contractació d’alguna d’aquestes dues aspirants, se les haurà de requerir que prèviament acreditin comptar amb la titulació requerida, o per contra, no podran ser contractades.

A la vista del resultat, el Tribunal ha proposat aquesta llista al president de la corporació per a que resolgui el que consideri.

 

El Secretari del Tribunal

Daniel Pericás Climent