ANUNCI D’EXPOSICIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BOTARELL I LICITACIÓ

L’Ajuntament de Botarell vol posar en funcionament el bar de les instal·lacions esportives municipals per tal que els veïns del municipi gaudeixin de les instal·lacions.

Atenent a la naturalesa de les esmentades instal·lacions i vist que l’Ajuntament no disposa de personal per l’adequada prestació del servei es creu convenient la contractació de l’esmentat servei externament.

La selecció de l’adjudicatari es regirà pel que disposa el “Plec de clàusules de la gestió i explotació en règim de concessió administrativa del bar de les instal·lacions esportives municipals de Botarell”, a fi de concretar les condicions, drets i obligacions existents en la prestació del servei, que es sotmet a informació publica  en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Extracte de les dades bàsiques del Plec:

Termini de presentació de instàncies i documentació: Fins el 8 de juny de 2016 a les 15.00 hores.

Objecte del contracte: la gestió i explotació del bar de les instal·lacions municipals, a risc i ventura del concessionari:

–          Local de bar i terrassa.

–          Vestuaris i dutxes.

–          Pista de pàdel.

Règim econòmic: El cànon de sortida mínim per la temporada és de 661,16 €, més 138,84 €, en concepte del 21 % d’IVA, podent-se millorar a l’alça.

Durada del contracte: La durada de la concessió del bar de les instal·lacions esportives municipals situades a l’avinguda dels Països Catalans és del 10 de juny de 2016, o l’endemà de la formalització del contracte si aquesta data fos posterior, fins al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Solvència:     Declaració jurada o qualsevol altre document justificatiu d’haver treballat en l’àmbit de la restauració en els darrers 10 anys. Ja sigui a títol individual o dins d’una empresa amb aquesta finalitat.

Botarell, 25 de maig de 2016

L’Alcalde,

Lluís Escoda Freixas

 

Podeu consultar el Plec de clàusules aquí