Recentment s’ha dut a terme una campanya d’excavació arqueològica a l’anomenada Torre del Calvari de Botarell. Els treballs han estat promoguts per l’Ajuntament de Botarell  amb el suport de la Diputació de Tarragona, i amb l’autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. La intervenció ha estat dirigida per l’arqueòloga Núria Cabañas de l’empresa Cat Patrimoni.

Davant de la possibilitat  que aquestes restes conservades en una rotonda del nucli urbà de Botarell corresponguessin a l’estructura d’un molí de vent fariner i no a una torre de guaita,

d’acord amb les evidències arquitectòniques i arqueològiques que presentava aquesta construcció, l’Ajuntament va considerar necessària la realització d’una intervenció arqueològica al seu interior amb la finalitat de determinar-ne la seva funció i la seva cronologia.

A Catalunya, els molins fariners de vent són un patrimoni poc estudiat i on no s’ha investigat a nivell arqueològic i per tant, la confirmació de que aquest edifici de Botarell fos un molí de vent fariner el convertiria en el primer on s’actua arqueològicament.

Els treballs arqueològics s’han centrat en l’excavació dels sediments de l’interior de l’edifici, de planta circular. Inicialment, s’han excavat diversos sediments d’enderroc del propi edifici, dels murs i part del paviment de maons del primer pis i per sota aquest sediment s’ha identificat l’últim nivell d’ocupació o d’ús del propi molí. Per altra banda, també s’ha dut a terme un estudi del parament de l’edifici amb la finalitat de documentar les fases constructives i les  tècniques aplicades, els materials emprats i determinar i localitzar  els elements arquitectònics relacionats directament amb el treball diari en un molí de vent fariner, amb l’objectiu de confirmar que aquestes restes arquitectòniques corresponguin a un molí de vent.

Durant el procés d’excavació, s’ha recuperat diversos fragments ceràmics que situen el moment d’abandonament i d’enderroc de l’edifici vers el segle XVIII. Tot i que no s’han documentat restes ceràmiques que ens permetin determinar-ne el moment exacte de la seva edificació, és molt probable que fos construït en època moderna, entre els segles XVI-XVII tenint en compte la mamposteria emprada. Pel que fa a l’estudi dels paraments i de l’estructura , com a element més definitori per relacionar aquest edifici amb un molí fariner de vent, correspon a la identificació els dos conductes construïts amb teules per on baixava la farina un cop molta des de la sala de moles, situada al segon pis, fins a la planta baixa on s’emmagatzemava.

El proper diumenge 22 de febrer es realitzarà la presentació dels resultats de la intervenció arqueològica “La torre del calvari, el molí fariner de vent de Botarell”. A càrrec de Núria Cabanyes. L’acte tindrà lloc a la sala del Castell de Botarell, a les 12 hores, posteriorment es realitzarà una visita explicativa a les restes del molí.

 

Vista general dels treballs:

 

 Moli Fariner 4 Moli Fariner Botarell 3

Moli Fariner Botarell 2 Moli fariner Botarell 1