La planificació inicial del programa de despeses corrents de la Diputació de Tarragona (PUOSC 2013-2017) assigna a l’Ajuntament de Botarell la quantitat de 75.823,00 euros anualment, de 2013 a 2017, que destinarem a finançar la despesa corrent (energia elèctrica, combustible, …)